Cô chu nhất hệ cố viên tâm

“Vọng xuân xuân khả liên, lĩnh thụ trùng dà thiên lý mục, Dục qui qui vị đắc, cô chu nhất hệ cố viên tâm.” (Trông xuân xuân đáng thương, cây núi ngăn đôi nghìn dặm mắt, Muốn về về chửa được, con thuyền buộc một mối tình nhà.) — Chú thích: Tương truyền đây là […]

Du tử ngâm

Du tử ngâm – Mạnh Giao Từ mẫu thủ trung tuyến,  Du tử thân thượng y.  Lâm hành mật mật phùng,  Ý khủng trì trì quy.  Thuỳ ngôn thốn thảo tâm,  Báo đắc tam xuân huy. (Sợi chỉ trong tay mẹ hiền May thành chiếc áo trên thân người con đi xa Lúc con ra […]

Trang 1 | 11